0 +
رویداد کارآفرینی
0 +
شرکت کننده در رویداد
0 +
تیم کارآفرینی عضو
میلیارد 0 +
سرمایه جذب شده

اولین دوره پذیرش تیمهای کسب و کار

اگر تیمی هستید که مراحل اولیه شکل دهی ایده، توسعه محصول و تیم سازی را پشت سر گذاشته و آماده ورود به بازار است، به باشگاه ایرانیان بیایید