شتابدهنده مرحله رشد

 • شتابدهنده ها مکانهای شناخته شده ای برای تسریع حرکت کسب و کارهای نوپا از مرحله اولیه تا رسیدن به بازار کسب و کار هستند. این فعالیت از مسیرهای زیر محقق می شود:
 •  تزریق منابع مالی
 • تامین فضای کاری مناسب
 • ارائه برنامه های آموزشی و مشاوره ای
 • متصل کردن تیم به فضای واقعی کسب و کار
همانطور که تیمهای کسب و کار دوره های مختلفی را از بدو شکل گیری سپری می کنند، شتابدهنده ها هم سطوح مختلفی دارند. شتابدهنده باشگاه کارآفرینی ایرانیان در مرحله رشد قرار دارد. به عبارتی خدمات خود را بر روی تیمهایی متمرکز نموده است که از مرحله بذری seed عبور نموده اند و با یک محصول نسبتاً مشخص، آماده ورود به بازارهای جدی می باشند.
تمرکز شتابدهنده باشگاه ایرانیان بر کسب و کارهای فعال در حوزه های مرتبط با شهر هوشمند می باشد. این حوزه ها شامل موارد زیر می باشند:
 • حمل و نقل شهری
 • گردشگری
 • اینترنت اشیاء
 • بازی سازی
 • گردشگری

تیمهای خارج شده از شتابدهنده های مرحله مقدماتی و کسب و کارهایی که شرایط زیر را دارند میتوانند به باشگاه کارآفرینی ایرانیان بیایند.

 • موضوع فعالیت آنها به حوزه شهر هوشمند مرتبط باشد.
 • تیم مشخص داشته باشند.
 • محصول ارزیابی شده در مرحله MVP داشته باشند.

مجموعه سرمایه گذاران باشگاه در گام اول با اتصال محصولات تیمها به چرخه محصولات خود، فرصت حضور موثر در بازار را برای آنها فراهم میکنند. سپس با ترکیبی از تزریق سرمایه، آموزش و منتورینگ و ارزیابی مستمر، تلاش خواهند نمود تا این تیمها توانایی حضور مستقل در بازار را بیابند.