مرکز نوآوری

یکی از بخشهای زیر بنایی باشگاه کارآفرینی ایرانیان، مرکز نوآوری می باشد. اگرچه تمرکز شتابدهنده باشگاه بر روی تیمهای مرحله رشد می باشد، اما این به مفهوم بی توجهی به استارتاپها و ایده پردازان مراحل اولیه کسب و کار نیست.

مرکز نوآوری جاییست برای:

  • تعامل اندیشه های کارآفرینی
  • ارائه خدمات مشاوره و آموزش به فعالان استارتاپی
  • اتصال ایده پردازان به نیروهای اجرایی
  • اتصال سرمایه گذاران و کارآفرینان
  • ارائه مباحث فناورانه
  • تربیت نیرو برای کسب و کارهای مستقر در شتابدهنده

ما در مرکز نوآوری فضایی مناسب را برای استقرار موقت تیمها و ایده پردازان در نظر گرفته ایم.